Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

U skladu sa članom 12. Statuta Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 I 17/23) i članom 20. Statuta Društva, Upravni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 26.03.2024. godine,

SAZIVA
III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva

Sjednica će se održati 12.04.2024. godine, u 14:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, u Banjoj Luci, Kralja Petra I Karađorđevića 66.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara
2. Usvajanje Odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine akcionara
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
5. Imenovanje Odbora za reviziju
6. Razno

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisa-nim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaće svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 02.04.2024. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na III vanrednoj sjednici Skupštine akcionara iznosi 500.000 običnih (redovnih) akcija, klase „A". Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine prisutni i zastupani akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su, u skladu sa zakonom o privrednim društvima, glasali pisanim putem.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine prisutni i zastupani ak-cionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su, u skladu sa zakonom o privrednim društvima glasali pisanim putem.
Za sve predložene tačke dnevnog reda Skupština donosi odluke običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa,
Na sjednici Skupštine društva može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnev-nog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine u roku od pet dana od dana objave saziva vanredne sjednice Skupštine.
Prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda se mora sačiniti i dostaviti u pisanoj formi Upravnom odboru Društva u sjedištu Društva i sadržavati razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Ako Upravni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema za-htjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.
Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište društva. Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. Ak-cionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u predmetnom Pozivu, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privred-nim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23).
Ukoliko ne budu ispunjene pretpostavke za održavanje sjednice Skupštine, rezervni termin za održavanje ove sjednice Skupštine je 26.04.2024. godine u 13:00 časova u poslovnim prostorijama Društva, u Banjoj Luci, Kralja Petra I Karađorđevića 66.
Razlog za sazivanje navedene vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju.
Materijali za skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banja Luci, svakim radnim danom od 09-15 časova, kao i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.


Predsjednik Upravnog odbora,
Marijana Žiravac Mladenović

 Prečice: PPMD