Grawe osiguranje a.d. Banja Luka saziva 54. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Grawe osiguranje a.d. Banja Luka

„Grawe" osiguranje a.d. Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Prvog Krajiškog korpusa br. 39
78 000 Banja Luka
Broj: U-12/2024
Datum: 05.04.2024. god.

Prema članu 24. Statuta Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje „Grawe" Banja Luka saziva

LIV VANREDNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE „GRAWE"
BANjA LUKA

Sjednica se održava 23.04.2024. godine u prostorijama Društva u Banja Luci, Prvog Krajiškog korpusa 39, u 09.00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LIII sjednice Skupštine od dana 11.03.2024. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2024. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke za razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora
7. Ostalo

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari odnosno 13.600 akcija sa pravom glasa, sve akciju su redovne-obične klase „A", nominalne vrijednosti 1.000,00 KM a sve u skladu sa izvještajem Centralnog registra Hartija od vrijednosti Republike Srpske - Knjige akcionara „Grawe" osiguranja a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 13.04.2024. godine.
Skupština donosi odluke većinom glasova, kako slijedi: Natpolovična većina od ukupnog broja glasova akcionara (50%+1 glas) je 1 glas; natpolovična većina glasova prisutnih, zastupanih akcionara (50%+1 glas) je 1 glas; dvotrećinska većina ukupnog broja glasova akcionara je 1 glas.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, Prvog Krajiškog korpusa 39.
Svaka obična akcija akcionarskog društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom društva a koja naročito uključuju:
a) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva,
b) pravo učešća u radu skupštine društva,
v) pravo glasa u skupštini društva tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
g) pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu,
d) pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija,
đ) pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica, i
e) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

Akcionar u skladu sa statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske


Predsjednik
Upravnog odbora
Marko Mikić

 


Prilog:
GRAW_saziv 54. vanredne SA.pdf   1,6 MB - Latinica

Prečice: GRAW