Predionica a.d. Trnovo saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Predionica a.d. Trnovo

AKCIONARSKO DRUŠTVO

ZA PROIZVODNJU PREDIVA I TKANINA
„PREDIONICA" TRNOVO

Broj : 03-2/ 24
Trnovo, 27.marta 2024 godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima republike Srpske ( službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023 ) i odredbama Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju prediva i tkanina „ Predionica" Trnovo, Upravni odbor na elektronskoj sjednici održanoj dana 27.03.2024 god. sa početkom u 13 časova donio je sljedeću:

O D L U K U

o zakazivanju prve Vanredne sjednice Skupštine Akcionarskog društva za proizvodnju prediva i tkanina „ Predionica" Trnovo, za dan 22. April 2024 godine ( ponedeljak), sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva u Trnovo u ul. Trnovskog bataljona bb., sa sljedečim :

D N E V N I M R E D O M :

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara „Predionica" a.d. Trnovo :
1.1. Izbor predsjednika Skupštine,
1.2. Izbor Komisije za glasanje,
1.3. Izbor Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje predloga i donošenje Statuta „Predionica" a.d. Trnovo,
3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o o razrješenju članova Upravnog odbora Društva,
4. Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,
5. Razmatranje predloga i donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva,
6. Tekuća pitanja
POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomočnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.
U skladu sa čl.277 Zakona o privrednim društvima pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na 10 dana prije održavanje sjednice Skupštine akcionara.
Akcionari mogu glasati lično ili putem ovlašćenog punomočnika na samoj sjednici Skupštine ili pak pismenim putem najkasnije 3 dana prije zakazane redovne i ponovljene sjednice. Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu,sa punim imenom i prezimenom, podacima o broju,vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno 2.246.277 emitovanih redovnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas,što čini ukupno 2.246.277 glasa.
Kvorum za održavanje Skupštine čine akcionari koji posjeduju večinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
U slučaju nemogućnosti održavanja zakazane sjednice, ponovljena sjednica se zakazuje na dan 23.04.2024 godine ( utorak ), na istom mjestu, s početkom u 11,00 časova.
Skupštini Društva se predlaže da donese pojedinalne odluke o svim predloženim tačkama dnevnog reda.Odluke po svim tačkama dnevnog reda, osim odluke pod tačkom 2., se donose prostom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Odluka o donošenju Statuta „Predionica" ad. Trnovo ( tačka 2. Dnevnog reda ) donosi se kvalifikovanom ( dvotrećinskom ) večinom.
U skladu sa članom 272 Zakona o privrednim društvima,sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine, a čiji sastavni dio čini tekst Statuta koji se donosi,zainteresovana lica se mogu upoznati svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, u poslovnim prostorijama društva „Predionica" a,d, Trnovo
Sve dodatne informacije vezane za sjednicu Skupštine Društva se mogu dobiti na tel.br. 062/726-123

Predsjednik
Upravnog odbora:
Jožef Martini

 Prečice: PRED