Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 13.04.2023. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XXII (REDOVNE) SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

XXII redovna sjednica Skupštine akcionara "Mikrofin osiguranje" a.d. Banja Luka održaće se dana 18.05.2023. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.
Za XXII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
-Imenovanje predsjednika skupštine,
-Imenovanje Komisije za glasanje,
-Imenovanje ovjerivača zapisnika,
-Imenovanje zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 01.06.2022. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna "Mikrofin osiguranje" a.d. Banja Luka za 2022. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;
5. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2023. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2023. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2022. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članova Upravnog odbora;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad člana Odbora za reviziju;
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2022. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;
15. Razno.

U slučaju da se XXII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Sandra Lonco


13.04.2022. Banja Luka
Broj: MFO-123-249

 Prečice: MKOS