Atlantis a.d. Banja Luka saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Atlantis a.d. Banja Luka

ATLANTIS A.D. BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR -
Broj: 01-56/24
Datum: 16.04.2024. godine

Na osnovu članova 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) („Zakon") i člana 16. Osnivačkog akta „ATLANTIS" akcionarsko društvo Banja Luka (dalje: Društvo), Upravni odbor Društva je, na sjednici održanoj dana 16.04.2024. godine, donio odluku kojom

SAZIVA
II VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
ATLANTIS A.D. BANJA LUKA

I

Vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva ("Skupština") će se održati dana 17.05.2024. godine (petak) sa početkom u 12 časova u prostorijama sjedišta Društva, u ulicl Jevrejska 85, Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
a) Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara,
b) Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti iz 2022. godine,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i donošenje odgovarajućih akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji su neophodni za upis promjene pravne forme u sudskom registru,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni osnivačkog akta,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje društva sa ograničenom odgovornošću,
11. Razmatranje i usvajanje odluke o promjeni naziva društva sa ograničenom odgovornošću,
12. Razno.

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 14 časova.
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na II vanrednoj sjednici Skupštine akcionara iznosi 946.545 običnih (redovnih) akcija, klase ,,A". Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine prisutni i zastupani akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su, u skladu sa zakonom o privrednim društvima, glasali pisanim putem.
Za sve predložene tačke dnevnog reda Skupština donosi odluke običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa, osim za tačke Dnevnog reda pod brojem 8 i 9, za koje se odluka donosi najmanje 2/3 (dvotrećinskom) većinom zastupljenih akcionara običnih akcija sa pravom glasa.
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 07.05.2024. godine.
Na sjednici Skupštine društva može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine.
Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine. Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Ako Upravni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.
Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište društva. Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini.
Razlog sazivanja vanredne sjednice skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište društva najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skupštine.
Obavještavaju se akcionari da imaju mogućnost da ne prihvate Odluku o promjeni pravne forme i da imaju pravo da traže procjenu i otkup svojih akcija i ostvare svoja prava u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara kao i materijali u skladu sa članom 421. Zakona o privrednim društvima dostupni su u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme. Oglas o sazivu sjednice Skupštine akcionara biće objavljen na internet stranici „Banjalučke berze": www.blberza.com.


Predsjednik Upravnog odbora
Svetoljub Lović

 


Prilog:
ATLS_saziv 2. vanredne SA.pdf   1,0 MB - Latinica

Prečice: ATLS