Castellina Srpska d.o.o. Modriča - Javni poziv za upis i uplatu 1. emisije obveznica

Izvor:  Advantis Broker

CASTELLINA SRPSKA DOO MODRIČA
BERLINSKA BB, MODRIČA

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/22) „CASTELLINA SRPSKA" d.o.o. Modriča (u daljem tekstu: „Emitent") objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
PRVE EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi prve emisije obveznica Emitenta.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-153-6/24 od 19.04.2024. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Prvom emisijom emituje se 3.500 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 3.500.000,00 KM.
• Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 60 (šezdeset) mjeseci od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 6.70% na godišnjem nivou. Isplata anuiteta vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima. Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta - Nova banka a.d. Banja Luka. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 10 (deset) dana od dana dospijeća, odnosno od dana izvršenog obračuna dospjelog anuiteta od strane platnog agenta. Platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri (3) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu.
• Obezbjeđenje plaćanja obaveza iz prve emisije: Mjenice Emitenta i garanta/jemca emisije: Emitent i garant/jemac emisije deponovali su po 60 mjenica i mjenična ovlašćenja kod platnog agenta prve emisije obveznica Emitenta. Platni agent prve emisije obveznica Emitenta je Nova banka a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka. U slučaju da Emitent ne izvrši uplatu na račun za posebnu namjenu Platnog agenta u roku koji je utvrđen Odlukom o emisiji i u cjelokupnom iznosu, Platni agent će prvog narednog radnog dana, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za uplatu anuiteta ili isteka roka za uplatu prijeveremeno dospjelog iznosa cjelokupnog preostalog duga, pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankama u kojim su otvoreni glavni račun Emitenta i glavni račun garanta/jemca emisije.
Upis založnog prava/hipoteke na nepokretnostima i opremom Emitenta: Pored mjenica Emitenta i garanta/jemca emisije, u svrhu obezbjeđenja isplate dospjelih obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz prve emisije upisaće se hipoteka/založno pravo prvog reda, u korist investitora, na sljedećim nepokretnostima i opremom u vlasništvu Emitenta.
Nepokretnosti: Kompleks nepokretnosti u vlasništvu Emitenta koje se nalaze u Modriči, Ulica Berlinska bb, na parcelama: k.č. br. 397/26, k.č. br. 397/1078, k.č. br. 397/5, k.č. br. 397/1080, k.č. br. 397/1081, k.č. br. 397/1082 i k.č. br. 397/1085 upisanim u zemljišnoknjižni uložak broj 5518 k.o. Modriča i k.ć. br. 397/91 upisanoj u zemljišnoknjižni uložak broj 1517 k.o. Modriča /stari premjer/ što po novom premjeru odgovora k.č. br. 2869/1, k.č. br. 2863/82, k.č. br. 2870/1, k.č. br. 2870/3, k.č. br. 2869/3, k.č. br. 2869/4, k.č. br. 2874/2 i k.č. br. 2869/2 upisanim u posjedovni list broj 2010 k.o. Garevac. Tržišna vrijednost procjenjenih nepokretnosti, prema procjeni vještaka arhitektonsko-građevinske struke, za oblast građevinarstva Malić Milje, iz decembra mjeseca 2023. godine, iznosi 7.465.000,00 KM.
Oprema: U svrhu obezbjeđenja plaćanja obaveza Emitent će upisati založno pravo, u korist investitora/kupaca obveznica na opremi u vlasništvu Emitenta. Procjenjena vrijednost opreme, prema procjeni vještaka mašinske struke dr Milana Tice, iz aprila 2024. godine, iznosi 1.280.996,28 KM.
Detaljne informacije o nekretninama i opremi na koje će se upisati založno pravo/hipoteka prvog reda navedene su u Jedinstvenom prospektu prve emisije dugoročnih korporativnih obveznica Emitenta.
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Pravo na povrat glavnice, pravo na naplatu pripadajuće kamate i pravo na proglašenje prijevremenog dospijeća emisije.
• Prijevremeno dospijeće obveznica: U slučaju nepoštovanja uslova emisije, Emitent prihvata da vlasnici obveznica imaju pravo da proglase prvu emisiju obveznica prijevremeno dospjelom i zahtijevaju isplatu cjelokupnog preostalog iznosa glavnice uz pripadajuću kamatu. U slučaju nepoštovanja uslova emisije vlasnici obveznica imaju pravo da obavijeste Emitenta i Platnog agenta da je prva emsija obveznica zbog nepoštovanja uslova emisije prijevremeno dospjela. Platni agent će u roku od 2 (dva) radna dana od prijema obavještenja o prijevremenom dospijeću emisije izvršiti obračun duga (preostali iznos glavnice i ostvarena kamata zaključno sa danom dospijeća) i isti dostaviti Emitentu. Emitent se obavezuje da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema obračuna od strane Platnog agenta, izvrši uplatu cjelokupnog duga, odnosno preostali iznos glavnice uz ostvarenu kamatu zaključno sa danom dospijeća. Danom dospijeća obaveza iz prve emisije smatraće se dan na koji je Platni agent primio obavještenje od strane vlasnika obveznica. Vlasnici obveznica imaju pravo proglasiti prijevremeno dospijeće emisije u slučaju da:
1. Emitent ne omogući upis založnog prava/hipoteke prvog reda na nekretninama i opremom navedenim u članu II podtački 16 Odluke o prvoj emisiji obveznica u roku od 60 dana od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti i ne dostavi dokaz o izvršenom upisu iste,
2. Emitent ne osigura založene nekretnine/pokretnu imovinu protiv opštih rizika za cijeli period trajanja otplate obveznica i dostavi polise osiguranja vinkulirane u korist investitora-založnih povjerilaca na godišnjem nivou, sa dokazima o plaćenim premijama, i
3. Dugovanja Emitenta prema vlasnicima obveznica, po osnovu isplate anuiteta iz prve emisije iznose 120.000,00 KM i više, 15 (petnaest) dana u kontinuitetu.
Emitent je saglasan da u navedenim okolnostima, vlasnici obveznica imaju pravo da proglase prijevremeno dospijeće emisije i to na način da, vlasnici najmanje 50% emitovanih obveznica obavijeste Platnog agenta i Emitenta da su prekršeni uslovi emisije po bar jednom navedenom osnovu, te da se prijemom obavještenja emisija smatra dospijelom.
• Pravo preče kupovine obveznica: Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava i pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
• Prodajna cijena: Prodajna cijena iznosi 1.000,00 KM po jednoj obveznici. Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 29.04.2024. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa 28.05.2024. godine.
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica broj: 555-09000649089-78, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilna marka (KM).
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz prve emisije i njihovo uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, te na Internet stranicama Emitenta (www.castellinasrpska.com), Banjalučke berze: (www.blberza.com), Agenta emisije (www.monetbroker.com) i platnog agenta (www.novabanka.com).
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ukoliko, u roku od 30 dana predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom.

Više informacija o prvoj emisiji obveznica Emitenta se može dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.


Castellina Srpska d.o.o. Modriča,
zastupana po „Monet Broker" a.d. Banja Luka.

 


Prilog:
Prečice: CAST