Krajina osiguranje a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

„KRAJINA OSIGURANjE" A.D. BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23 ), te člana 45. tačka 7. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 i 02-3253/23), Upravni odbor na svojoj 31. redovnoj sjednici, održanoj dana 10.maja 2024. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju sjednice Skupštine akcionara

I

Saziva se sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za dan ponedjeljak 17. juna 2024. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantića br. 2, kancelarija na drugom spratu upravne zgrade.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 14. maja 2024. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze kao i na internet stranici Društva. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".

III

Za sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 26.06.2023. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja za 2023.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Mišljenja aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju društva "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2023. godinu; Mišljenja aktuara na izvještaj o ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka na dan 31.12.2023. godine i Mišljenja aktuara na izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka u 2023. godini,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz finansijskog rezultata 2023. godine;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2024. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanje ovlašćenog aktuara za 2024. godinu,

NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 07. juna 2024. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 18.juna 2024. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv sjednice Skupštine akcionara, objaviće se u dnevnim novinama „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjdnice, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.

Broj: 02-1144/2024
Datum: 13.maja 2024. godine


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Aleksandra Dimić

 Prečice: KROS