Vodovod a.d. Doboj saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„VODOVOD" a. d. DOBOJ
NADZORNI ODBOR
Broj: 03-777-3565/24
Doboj, 17. 5. 2024. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik Republike Srpske", broj 75/04 i 78/11) i člana 55. Statuta Društva, Nadzorni odbor Društva na svojoj 12. redovnoj sjednici održanoj dana 17. 5. 2024. godine, donio je

ODLUKU
o zakazivanju godišnje Skupštine akcionara „Vodovod" a.d. Doboj

Godišnja Skupština akcionara „Vodovod" a.d. Doboj zakazuje se za dan 18. 6. 2024. godine sa početkom u 12,00 sati u konferencijskoj sali preduzeća „Vodovod" a.d. Doboj u ulici Kralja Petra I broj 15 B.
Nadzorni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem

Dnevnom redu

1. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa XVII vanredne Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje:
- 3.1. Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu,
- 3.2. Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu,
- 3.3. Finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje:
- 4.1. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. godinu,
- 4.2. Izvještaja u skladu sa članom 9. tačke k) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JP,
- 4.3. Izvještaja u skladu sa članom 9. tačke 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JP;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za period od 16. 5. 2023. - 31. 12. 2023. godine i period od 1. 1. 2024. godine - 1. 4. 2024. godine;
6. Donošenje Odluke o razrješavanju predsjednika Skupštine akcionara „Vodovod" a.d. Doboj, zbog odlaska u penziju;
7. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara „Vodovod" a.d. Doboj;

U slučaju da se godišnja Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se odr-žati dana 18. 6. 2024. godine u 14,00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske".
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 8. 6. 2024. godine.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 sati u Upravnoj zgradi „Vodovod" a.d. Doboj, u ulici Kralja Petra I broj 15B, u kancelariji broj 8 - Sektor za pravne poslove i informacionu tehnologiju.


v.d. predsjednika Nadzornog odbora
Dario Narić, dipl. ekonomista

 Prečice: VDVD