Lutrija RS a.d. Banja Luka saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 5726-NO/13
Banja Luka, 10.12.2013. godine

Na osnovu člana 268. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" 127/08, 10/11 i 67/13) i člana 32. stav 1. alineja 4. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na četrnaestoj sjednici održanoj dana 10.12.2013. godine, donosi

ODLUKU
O sazivanju V vanredne sjednice Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

Saziva se V vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 27.12.2013 godine (petak) u Privrednoj komori RS (mala sala) u Banjoj Luci u ulici Đure Daničića I/II, sa početkom u 12 časova.

II

Za sjednicu je predviđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- Komisije za glasanje
- zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja za 2011 - 2013. godinu sa programom investicija
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2014. godinu sa programom investicija i planom nabavki
5. Informacija o pokretanju sudskog spora u vezi sa izborom člana Odbora za reviziju
6. Ostala pitanja.

III

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 3.1.2014. godine sa početkom u 12 časova na istom mjestu.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara (17.12.2013. godine).

Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama Preduzeća svakim radnim danom od 9 do 14 časova.

IV

Zadužuje se Uprava preduzeća da poziv za V vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dva dnevna lista na teritoriji Republike Srpske.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora
Rastko Vuković

 
Prečice: LTRS