Vodovod KP a.d. Prnjavor saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod KP a.d. Prnjavor

KP „VODOVOD" a.d. PRNJAVOR
Živojina Preradovića bb
Prnjavor

Broj: 1/4-700/1-17
Datum: 11.04.2017.god.

Na osnovu člana 55. Statuta KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, Nadzorni odbor

SAZIVA
19. redovnu Skupštinu akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor

19. redovna Skupština akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, održaće se dana 16.05.2017.godine,u 12.00 časova, u prostorijama Uprave Društva, u ulici Karađorđeva br. 6, u Prnjavoru.
Za Skupštinu se predlaže sledeći

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 8. vanredne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2016. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2017. godinu;
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Prnjavor;
11. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Prnjavor;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Prnjavor.

Materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara mogu se pogledati i dobiti u Pravnoj službi preduzeća, ul. Karađorđeva br. 6, Prnjavor, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 06.05.2017. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 23.05.2017. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.Predsjednik Nadzornog odbora
Momčilo Vinčić

 
Prečice: VDPV