Potkozarje a.d. Gradiška saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Potkozarje a.d. Gradiška

Privredno društvo za trgovinu i usluge
„POTKOZARJE" AD
G r a d i š k a

Broj: 38/17
Datum: 19.04.2017.

Na osnovu člana 304 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 75 Statuta Privrednog društva za trgovinu i usluge „POTKOZARJE" AD Gradiška, Upravni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj 19.04.2017.godine donio

ODLUKU O
SAZIVU
20. redovne sjednice Skupštine akcionara, "POTKOZARJE" AD Gradiška

Sjednica Skupštine akcionara "Potkozarje" AD će se održati dana 30.05.2017. godine sa početkom u 10 časova u sjedištu Društva, ulica Vidovdanska bb-RK Izbor, Gradiška.

Za sjednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor Predsjednika Skupštine Društva
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine Društva
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2016.god
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2016. god.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2016. godinu
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2016.godini
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2016. god.
10. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora

 

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.05.2017.godine
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati dana 30.05.2017.godine, na istom mjestu sa početkom u 11 časova.
Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva u ulici Vidovdanska BB (RK Izbor), Gradiška, svakim radnim danom od 9h-14h, a prijedlozi odluka će se objaviti na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com,

Predsjednik Upravnog odbora

 
Prečice: PTKZ