Alpro a.d. Vlasenica saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Alpro a.d. Vlasenica

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„ALPRO" VLASENICA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu članova 267.,272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:127/08, 58/09 ,100/11 i 67/13), članova 25.,26.,27 i 46. tačke 3. i 5., Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma „ALPRO" Vlasenica -prečišćen tekst Statuta S broj: 16-2/16 od 28.06.2016. godine , notarska potvrda pod brojem: OPU 2171/16 od 05.07.2016. godine i Odluke Upravnog odbora UO broj:19/17 od 28.04 2017.godine, Upravni odbor, objavljuje

POZIV
ZA XX GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU ALUMINIJUMA „ALPRO" VLASENICA

koja će se održati dana 26.06.2017.godine (ponedeljak) sa početkom u 12,00 časova u poslovnoj zgradi u sjedištu Društva u Vlasenici, ul.Njegoševa bb, sala za sjednice.
Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći


I
Dnevni red:

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od strane Predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verfikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma:
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa predhodne XIX sjednice Skupštine akcionara održane 28.06.2016. godine;
4. Prijedlog Poslovnog plana AD"ALPRO" za 2017.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD"ALPRO" za 2016.godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije i poslovanja sa Standardima korporativnog upravljanja i informacijama iz člana 282.stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora od 27.07.2016.godine do 28 04.2017.godine;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016.godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna AD"ALPRO" za 2016.godinu;
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pokricu gubitka iskazanog po Završnom računu za 2016.godinu i
10. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora AD"ALPRO" Vlasenica koji se sastoji od 5 (pet) članova nakon isteka mandata članovima postojećeg Upravnog odbora.

II

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti odnosno Knjige akcionara, koji sadrži oznaku vrijednosti akcija sa stanjem na dan 16.06. 2017.godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).
O svim tačkama dnevnog reda će se odlučivati na Skupštini akcionara , nadpolovičnom većinom svih akcija sa pravom glasa prisutnih i zastupanih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su odsutni, a opredelili su se da glasaju putem pisane izjave o glasanju.
Za tačku 10. Dnevnog reda, članovi Upravnog odbora biraju se kumulativnim glasanjem što podrazumjeva glasanje u kome svaki akcionar ili punomoćnik sa pravom glasa, broj glasova koje množi sa brojem članova upravnog odbora koji se biraju i može sve te glasove dati jednom kandidatu ili ih raspodijeliti bez ograničenjima svim kandidatima.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika ili imenovanog zastupnika akcionara učestvuju u radu Skupštine.

Lično glasanje podrazumjeva učestvovanje u radu Skupštine akcionara ili glasanje putem pisane izjave odnosno prihvatanjem dostave pismena poštom ili elektronskog glasanja u odsustvu.
Odsutni akcionari mogu glasati putrm pisane izjave o glasanju koja treba da sadrži:ime i prezime akcionara, JMB ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "Za","Protiv" prijedloga odluke ili je "Uzdržan od glasanja", sa potpisom akcionara odnosno zakonskog zastupnika , na koji je pribavljen pečat ukoliko je akcionar privredno društvo.
Izajve o glasanju kao i punomoći koje daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.
Punomoć za zastupanje se daje u pisanom obliku sa odredjivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija.

Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.


III

Kopije materijala za Skupštinu akcionara (uključujući tekst Statuta-prečišćen tekst) mogu se dobiti svakim radnim danom u stručnj službi Društva, na adresi sjedišta Društva.
Društvo obezbjedjuje svakom akcionaru koji to zahtjeva kopije teksta Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, u sjedištu Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb u stručnoj službi, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 časova.
Poziv za Skupštinu objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to:"Glas Srpske "Banja Luka i "Nezavisne novine" Banja Luka, najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije održavanja Skupštine.

IV

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica će se održati , naredni dan 27.06.2017. godine ( utorak ), na istom mjestu, u isto vrijeme sa istim Dnevnim redom.

 

UO broj:19-1/17

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas s.r.

 

 
Prečice: ALPR