Mljekara a.d. Laktaši saziva 21. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Mljekara a.d. Laktaši

Društvo za proizvodnju mliječnih proizvoda
"MLJEKARA"a.d.

Broj:06-2/17
Dana, 25.05.2017. godine

U skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima a na osnovu člana 35. Statuta ,,Mljekara" a.d., Upravni odbor Društva

SAZIVA
XXI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Društva za proizvodnju mliječnih proizvoda „Mljekara" a.d. („Društvo")

Dvadesetprva vanredna sjednica skupštine akcionara Društva (dalje u tekstu: "Skupština") održaće se dana 07.07.2017. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva, u ul. Mladena Stojanovića broj 28, Banja Luka.

I

Upravni odbor za ovu sjednicu Skupštine utvrđuje sljedeći

Dnevni red
1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje radnih tijela;
2. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca u skladu sa članom 438 - 438d Zakona;
3. Razno.

POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa napred navedenim dnevnim redom.

U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 27.6.2017. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine), a koja lista je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u prostorijama Društva u ulici Mladena Stojanovića 28., Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina.

Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.

Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno 12.524.710 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 12.524.710 glasova.

Kvorum za održavanje Skupštine čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupštini Društva predlaže se da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se prostom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

U skladu sa članom 438b stav 1) Zakona navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.

 Otkupilac:
• AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK BEOGRAD-PADINSKA SKELA, sa sjedištem u ulici Industrijsko naselje bb, Padinska skela, Beograd

 Visina naknade:
• 0,19 KM za jednu običnu (redovnu) akciju.

Razlog sazivanja vanredne sjednice skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na Otkupioca.


U skladu sa članom 272 i članom 438b stav 4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu je:
a) prijedlog odluke o prenosu akcija,
b) godišnji finansijski izvještaji, izvještaji o poslovanju i izvještaji nezavisnog revizora za tri prethodne poslovne godine,
c) pisani izvještaj otkupioca iz člana 438b stava 2. Zakona i
d) revizorski izvještaj o primjerenosti naknade.

Akcionari imaju mogućnost uvida u ove materijale, svakim radnim danom u redovno radno vrijeme i to od 9 do 15 časova u prostorijama Društva u ulici Mladena Stojanovića 28, Banja Luka, odnosno na internet stranici: www.blberza.com. Društvo obezbeđuje besplatno kopije ovih materijala svakom akcionaru na njegov zahtjev u sjedištu Društva, najkasnije sljedeći radni dan od dana prijema zahtjeva.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: MLEK