Krajina osiguranje a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJALUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 02-1393-UO/2017
Banjaluka, 13.07.2017. godine

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 22. i 38. Statulta "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka broj 02-1096/17 od 14.06.2017. godine, Upravni odbor na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 13.07.2017. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

I

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za dan, srijeda, 16.08.2017. godine, s početkom u 11.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Ul. braće Pantića br. 2, kancelarija br. 17.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na sjednici Skupštine upućuje se dana 14.07.2017. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, kao i na internet stranici Društva i to od 14.07.2017. godine pa do dana održavanja iste. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u "Glasu Srpske" i "Nezavisnim novinama".

III

Za sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanjezapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka, održane dana 21.04.2017. godine;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji nekonsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2016. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje mišljenja aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2016. godinu; mišljenja aktuara na izvještaj o ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2016. godine i mišljenja aktuara o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2016. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2016. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2016. godinu;
8. Informisanje Skupštine akcionara o Zaključku Upravnog odbora br. 02-1391-UO o poslovanju Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2016. godinu;
9. Razmatranjei usvajanje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina vezano za poslovanje "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2016. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izvještaja "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2016. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog godišnjeg izvještaja "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2016. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja "Krajina-Kros" d.o.o. Banjaluka za 2016. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju "Krajina-Kros" za 2016. godinu;
15. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka iz ranijih godina vezano za poslovanje "Krajina-Kros" d.o.o. Banjaluka;
16. Razmatranjei usvajanje plana poslovanja "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za period od 2017. do 2019. godine;
17. Razmatranjei usvajanje plana poslovanja "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2017. godinu i mišljenja ovlašćenog aktuara na plan poslovanja "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2017. godinu;
18. Razmatranjei usvajanje plana poslovanja "Krajina-Kros" d.o.o. Banjaluka za 2017. godi nu;
19. Donošenje odluke o određivanju visine naknadeza rad predsjednika i Članova Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
20. Imenovanje Članova Odbora za reviziju "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
21. Razmatranje i usvajanje odluke o određivanju visine naknade za rad Članova Odbora za reviziju;
22. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju internog revizora;
23. Imenovanje ovlašćenog aktuara za 2017. godinu;
24. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za usluge eksterne revizije za 2017. godinu za "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
25. Informacija o ulaganju sredstava za pokriće minimalnog garantnog fonda i pokriću tehničkih rezervi;
26. Informacija o usvajanju statuta "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
27. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o usklađivanju odredaba Osnivačkog akta "Krajina-Kros" d.o.o. Banjaluka, sa važećim zakonskim propisima RS i odluke kojom se ovlašćuje direktor "Krajina-Kros" d.o.o. Banjaluka da navedene izmjene i dopune odredaba Osnivačkog akta notarski potvrdi, te iste upiše u sudske registre;

NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 06.08.2017. godine.
Punomoć fizičkih lica treba da bude ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedoslatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 21.08.2017. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara biće objavljen se u dnevnim novinama "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka, Ul. braće Pantića br. 2, u Banjaluci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjednice, u vremenu od 08.00 do 15.00 časova.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dr Goran Gajić

 
Prečice: KROS