Lutrija RS a.d. Banja Luka saziva 11. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA
Broj: 4509-NO/17
Banja Luka, 2.10.2017. godine

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS, broj 75/049, člana 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 100/11), te člana 32. stav 1. alineja 4. Statuta Lutrije Republike Srpske, Nadzorni odbor Preduzeća na drugoj sjednici održanoj dana 2.10.2017. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju jedanaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

Saziva se jedanaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 3.11.2017. godine (petak) u 12 časova u prostorijama direkcije Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka.

II

Za sjednicuje predviđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- komisije za glasanje
- -zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa desete vanredne sjednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
4. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
7. Ostala pitanja;

III

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 10.11.2017. godine sa početkom u 12 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 24.10.2017. godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicumogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 9 do 15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com

IV

Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi ujednom dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Rastko Vuković

 
Prečice: LTRS