Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo

Broj: 046 -UO/2017
Datum: 13.11.2017.

Na osnovu člana 268., stav 4. "Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 127/08 i 58/09), čl. 25. i čl. 26. "Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 100/11), člana 38. Statuta MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo, člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo i Odluke br. 043-UO/2017 Upravnog odbora (od 10.11.2017.), Upravni odbor ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo

SAZIVA
XIV (četrnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo koja će se održati 15.12.2017. godine (petak) sa početkom u 1100 časova u prostorijama preduzeća, ul. Vuka Karadžića 17. Istočno Sarajevo i predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara ZD IRCE a.d,,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma Skupštine akcionara ZD IRCE a.d,,
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Delitte d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja ZD IRCE a.d. za 2016. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana ZD IRCE a.d. usklađenog sa Integralnim akcionim planom za otklanjanje nedostataka utvrđenim u Izvještaju nezavisnog revizora Deloitte d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji za 2016 godinu i prihvaćene preporuke date u Pismu rukovodstvu.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja ZD IRCE a.d. za 2016. godinu,
7. Donošenje odluke o pokriću akumuliranog gubitka iz ranijih godina ZD IRCE a.d.,
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju ZD IRCE a.d. za 2016. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora ZD IRCE a.d. za poslovnu 2016. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora.
11. Informacija o imenovanju Vršioca dužnosti direktora ZD IRCE a.d. (prilog Odluka Upravnog odbora br.30-UO/17 od 25.10.2017. godine).
12. Informacija o prestanku mandata članova Upravnog odbora ZD IRCE a.d.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi 15.12.2017. godine (petak) ponovljena Skupština će se održati 22.12.2017. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasanja na skupštini ostvaruju akcionari lično ili zastupani po punomoćniku na osnovu izvještaja Centralnog registra na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 05.12.2017.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Prijedlog dnevnog reda i materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na oglasnoj tabli
ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo a u isti se može izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 08-15 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, soba br. 107.
Poziv za sazivanje XIII (trinaeste) redovne Skupštine akcionara biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".

Predsjednik UO ZD RCE a.d.
Dragan Lalović, dipl.el.inž.

 
Prečice: IZEN