Bosnamontaža a.d. Prijedor saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Bosnamontaža a.d. Prijedor

''BOSNAMONTAŽA'' a.d. Prijedor
Upravni odbor

 

Na osnovu člana 272.a u skladu sa članom 267. Zakona o privrednim Društvima ( ''Sl. glasnik RS'' broj: 127/08; 58/09; 100/11 i 67/13), člana 48. Statuta ''Bosnamontaža'' a.d. Prijedor broj: 30-6-17/14 od 30.06.2014. i Odluke Upravnog odbora broj: _2-17 /17_ od 17.11.2017.godine Upravni odbor ''Bosnamontaža''a.d. Prijedor objavljuje:

POZIV
za 21. redovnu sjednicu Skupštine akcionara''Bosnamontaža''a.d.Prijedor

Sjednica Skupštine akcionara preduzeća ''Bosnamontaža'' a.d. Prijedor održaće se dana 27.12.2017.godine sa početkom u 12 00 časova u prostorijama ''Bosnamontaža'' a.d. Prijedor, Rudnička bb. Za rad redovne sjednice Skupštine akcionara predložen je slijedeći:


Dnevni red:


1.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine
akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2.Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19. i 20. sjednice Skupštine akcionara
4.Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
-Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za
2016. godinu
-Finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu
-Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa Izjavom o usklađenosti
organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
-Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016.godinu
5.Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Društva za
2016. godinu
6.Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za
reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2017. i 2018. godinu

Poziv za dvadeset prvu Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: ''Glas Srpske'' i ''Nezavisne novine''. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima na internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 800 do 1400 časova u sjedištu ''Bosnamontaža'' a.d. Prijedor Rudnička bb. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 18. decembar 2017. godine . Obavještavaju se svi akcionari da su dužni prijaviti svoje prisustvo pola sata prije početka rada sjednice.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma , ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana na istom mjestu sa istim dnevnim redom u 1400 časova. Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.


Upravni odbor

 
Prečice: BMNT