Toplana a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Toplana a.d. Banja Luka

"TOPLANA" a.d. Banjaluka
Nadzorni odbor

Broj: 04-500/2018
Datum: 11.1.2018. godine

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) (Zakon), članom 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04 i 78/11) i članom 54. Statuta privrednog društva "TOPLANA" a.d. Banjaluka sa sjedištem u Banjaluci, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Banjaluka, pod matičnim brojem: 011131773 (Društvo), Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 11.1.2018. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sjednica skupštine akcionara Društva (Skupština) održaće se dana 29.1.2018. godine, s početkom u 11.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32, Banjaluka.

I

Nadzorni odbor za ovu sjednicu Skupštine utvrđuje sljedeći

Dnevni red

1. Imenovanje radnih tijela:
- Komisije za glasanje,
- Zapisničara,
- Ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 14.12.2017. godine;
4. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji;
5. Razno.

II

POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.

U skladu sa članom 277. Zakona, pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka na dan 19.1.2018. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine), a lista je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u sjedištu Društva u Banjaluci, Bulevar vojvode Zivojina Mišića broj 32, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina.

Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.

III

Razlog sazivanja vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

IV

Materijali iz dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 08.00 do 16.00 časova, kao i na internet stranici "Banjalučke berze": www.blberza.com.

Nadzorni odbor
Vidosav Đekić, dipl. inž. maš.

 
Prečice: TPBL