Elektro Doboj a.d. Doboj saziva 36. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektro Doboj a.d. Doboj

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08 i 58/09), člana 272. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 100/11) i člana 44. tačka 4. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor

SAZIVA
Trideset šestu godišnju sjednicu skupštine akcionara
MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj

Trideset šesta godišnja sjednica skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 31.01.2019. godine (četvrtak) u sali za sastanke MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Trideset pete vanredne sjednice skupštine akcionara

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2017. godinu

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja
MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2017. godinu

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2017. godinu

8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti
MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ostvarene u 2017. godini

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju za 2017. godinu

10. Razmatranje i donošenje Rebalansa plana poslovanja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. godinu

11. Razno


U slučaju da se 36. godišnja sjednica skupštine akcionara ne održi dana 31.01.2019. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 07.02.2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u stručnoj službi preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 21.01.2019. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.


U Doboju, 11.12.2018. godine
Broj: NO-16760-1/18

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Nikola Kragulj, s.r.

 

 

 
Prečice: ELDO