Elektrodistribucija a.d. Pale saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Mješoviti holding "ERS"
MP a.d. Trebinje
ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
Broj: NO-35- /18
Datum, 10.12.2018. godine

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija'' a. d. Pale, Nadoorni odbor ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale,

SAZIVA
godišnju sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga
"ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale

Godišnja sjednica Skupštine akcionara ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale biće održana dana, 18.1.2019. godine (petak), sa početkom u 11 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d Pale održane dana, 15.6.2018. godine;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banjaluka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2017. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za otklanjanje nedostataka navedenih u izvještaju nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banjaluka za 2017. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje revidiranog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP "Elektrodistribucija' a.d. Pale za 2017. godinu;
6. Razmatranje iusvajanje revidiranog finansijskog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2017. godinu;
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2017. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2017. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP "Elektrodistribucija" a. d. Pale za 2017. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje rebalansa Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a. d. Pale za 2018. godinu.

U slučaju da godišnja sjednica Skupštine akcionara ne bude održana dana, 18.1.2019 godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara biće održana dana, 25.1.2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra žš sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 8.1.2019. godine. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva u prostorijama Preduzeća u terminu od 8 do 16 časova.

v.d. Predsjednik Nadzornog odbora
Slavo Krajišnik, dipl. maš. inž.

 
Prečice: EDPL