Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina saziva 54. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MH "ERS"
MP a.d. TREBINJE
ZEDP "ELEKTRO- BIJELJINA" AD BIJELJINA
Broj: 6816 /2018-NO/XIX
Dana, 11.12.2018. godine .

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta MH 'ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 6816/2018-NO/XIX-10. od 11.12.2018. godine, Nadzorni odbor preduzeća

SAZIVA

Redovnu Skupštinu akcionara, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, koja je 54. po redu i koja će biti održana dana, 17.1.2019. godine (četvrtak), sa početkom u 11 časova u prostorijama preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Skupština akcionara se saziva radi usvajanja revidovanog izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2017. godinu, finansijskog izvještaja za 2017. godinu, raspodjele dobiti, rebalansa plana poslovanja za 2018. godinu i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 53. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 11.5.2018. godine
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 28.12.2017. do 11.12.2018. godine
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 26.12.2017. do 10.12.2018. godine
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP „Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2017. godini
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2017. godinu
9. Razmatranje i usvajanje akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton za 2017. godinu
10. Razmatranje i usvajanje revidovanog izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2017. godini
11. Razmatranje i usvajanje revidovanog izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2017. godini
12. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2017. godini
13. Razmatranje i usvajanje rebalansa plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2018. godinu

U slučaju da redovna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana 17.1.2019. godine, ponovljena sjednica biće održana dana, 18.1.2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan, 7.1.2019. godine, i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u direkciji preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7 do 15 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na veb stranici ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


NADZORNI ODBOR

 
Prečice: ELBJ