ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina - u likvidaciji saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 268. i člana 270. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 85. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 92/06 i 82/15), člana 24. Statuta ZMIF-a "Invest nova fond" a.d. Bijeljina u likvidaciji, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 17.12.2018. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA

I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom "Invest nova fond" a.d. Bijeljina u likvidaciji, za dan 15.1.2019. godine u 10 časova, u sjedištu Fonda, ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina, za koju predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o toku postupka likvidacije ZMIF-a "Invest nova fond" a.d. Bijeljina u likvidaciji
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o poklonu hartija od vrijednosti iz portfelja Fonda
6. Tekuća pitanja.

Razlog sazivanja Skupštine akcionara Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom "Invest nova fond" a.d. Bijeljina u likvidaciji (u daljem tekstu: Fond) od strane Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo) je postupanje u skladu sa članom 347. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 6. Odluke o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju "Invest nova fond" a.d. Bijeljina.
Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za 22.1.2019. godine u 10 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.
Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 5.1.2019. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda dostupni su u sjedištu Društva, ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina, radnim danom u periodu od 8 do 16 časova ili na zahtjev akcionara putem i-mejl adrese: office@investnova.info
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika, mogu glasati i pismenim putem, dostavljajući glasački listić prije održavanja sjednice Skupštine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 055/208-131.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: INVP