Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

MJEŠOVITI HOLDING ERS
MP AD TREBINJE
ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11), člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.6.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.2.2013. godine i broj: SA-18-08/14 od 13.6.2014. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na dvadeset devetoj sjednici održanoj dana 14.12.2018. godine

SAZIVA
redovnu godišnju sjednicu Skuštine akcionara
Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP ''Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 21. januar 2019. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara;
- Komisije za brojanje glasova;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za brojanje glasova;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane dana 13.7.2018. godine;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thorton" d.o.o. Banjaluka o reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka nezavisnog revizora "Grant Thorton" d.o.o. Banjaluka po revizorskom izvještaju Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokriću gubitka Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje -ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ostvarenog u poslovnoj 2017. godini;
9. Razmatranje i usvajanje rebalansa plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog rebalansa plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i "HE Buk Bijela" d.o.o. Foča za 2018. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;
12. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje -ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje -ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog holdinga 'ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i povezanih lica u 2017. godini;
15. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju imenovanog predstavnika kapitala MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad u Skupštini koncesionog privrednog društva "Hidroelektrana Buk Bijela", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije, Foča;
16. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika kapitala MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini koncesionog privrednog društva "Hidroelektrana Buk Bijela", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije, Foča.

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 21. januara 2019. godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 28. januara 2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Prijedlozi odluka, kao i drugi materijali za sjednicu Skupštine akcionara su dostupni akcionarima na oglasnoj tabli Društva, svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova, kao i na veb stranici www.henadrini.com.
Pravo na učešće u radu i odlučivanju na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Društva imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima, a prema izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banjaluka, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 11. januara 2019. godine. Punomoć za zastupanje akcionara, kao i ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora da bude ovjerena od strane nadležnog organa.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.


Predsjednica Nadzornog odbora
Maja Antić, dipl. inž. el.

 

 
Prečice: HEDR