RiTE Gacko a.d. Gacko saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  RiTe Gacko a.d. Gacko

Nadzorni odbor
Broj: 01- NO-I-19762/10
Gacko,20.12.2018. godine

Na osnovu člana 268. stav 1.tačka a) Zakona o privrednim društvima i člana 34. stav 3. i 4., člana 44. Statuta Mješoviti Holding„Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", AD Gacko, člana 8 i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Mješoviti Holding„Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP Rudnik i TE Gacko AD Gacko i Odluke o sazivanju Skupštine akcionara, broj: 01-NO-19762/9 od 20.12.2018. godine, Nadzorni odbor Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko

SAZIVA
18 (osamnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje
ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko" AD Gacko

18 (osamnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko" AD Gacko održaće se u velikoj sali Preduzeća u Gacku dana 25.01.2019. godine (petak) sa početkom u 12 časova.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela
- predsjednika Skupštine akcionara
- zapisničara i dva ovjerivača,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI (šesnaeste) vanredne sjednice Skupštine AD
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko" AD Gacko za 2017. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izvještaja Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko" AD Gacko za 2017. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2017. godine i Izvještaj nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređenog dobitka za pokriće dijela gubitka Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko,
8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji za 2017. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko za 2017/2018. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko za 2017/2018. godinu
11. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko" AD Gacko ispred Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje,
12. Tekuća pitanja

U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi 25.01.2019. godine (petak), ponovljena sjednica će se održati 01.02.2019. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku, koji budu imali taj status na dan 15.01.2019. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skušštine mora biti sačinjena u skladu sa Upustvom o načinu zastupanja akcionara na Skupštini akcionara (Sl. glasnik RS, broj: 68/09 od 29.07.2009 godine) ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjerena od strane Suda.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Uvid u prijedlog akata materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Uprave Preduzeća (kancelarija Sindikata i Pravne službe) u vremenu od 7 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko" AD Gacko.
Pismene izjave „za" i „protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine na adresu Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko" AD Gacko.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.

Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.

Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Grk, dipl.inž.el.s.r.

 
Prečice: RITE