RiTE Gacko a.d. Gacko dopuna saziva 18. redovne Skupštine akcionara

Izvor:  RiTE Gacko a.d. Gacko

-Nadzorni odbor-
Broj: 01-NO-I-19762/44
Gacko,20.12.2018. godine

Na osnovu člana 34. stav 3. i 4., člana 44. Statuta MH „ERS" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", A.D. Gacko i člana 12. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko na 43 (četrdeset trećoj) sjednici održanoj dana 20.12.2019. godine, d o n o s i

O D L U K U
o dopuni Dnevnog reda Skupštine akcionara,
broj:01-NO-I-19762/9 od 20.12.2018 godine

Nadzorni odbor Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko vrši dopunu Dnevnog reda 18 redovne Skupštine Akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko čije je održavanje zakazano za 25.01.2019.godine (petak) sa početkom u 12 časova a obavještenje o sazivanju objavljeno na službenoj internet stranici Banjalučke berze i dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Blic internacional" na sljedeći način:

Dodaje se nova tačka 9 i glasi,
9. „Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja za 2018. godinu".

a ostale tačke se pomjeraju za jednu tačku.

Dodaju se nova tačke 13 i 14 glasi,
13.Donošenje Odluke o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko ispred Mješoviti Holding „ERS" Matično preduzeće a.d. Trebinje,
14.„Donošenje Odluka o raspisivanju javnog konkursa
a) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog Konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora MH „ERS"M.P. a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko
b)Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora MH „ERS",M.P. a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko
v)Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za izbor člana Nadzornog odbora Mješoviti holding „ERS"Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko,
                                                                                    II
Ostali tekst Odluke o sazivanju 18 redovne /godišnje/ sjednice Skupštine akcionara čije je održavanje zakazano za 25.01.2019. godine ostaje nepromijenjen.

                                                                                    III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na službenoj internet stranici Banjalučke berze i dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Blic internacional".


Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Grk, dipl.ing.el.s.r.

 
Prečice: RITE