Atos osiguranje a.d. Bijeljina saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Atos osiguranje a.d. Bijeljina

Atos osiguranje a.d. Bijeljina
Upravni odbor

Broj: 13/19
Datum: 03.01.2019.godine

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 92. Statuta privrednog društva Atos osiguranje a.d. Bijeljina sa sjedištem u Bijeljini, ul. Filipa Višnjića 118, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, registrovano u Okružnom privrednom sudu Bijeljina pod matičnim brojem: 01778935, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 03.01.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Vanredna sjednica skupštine akcionara Društva održaće se dana 21.01.2019. godine sa početkom u 10h časova u sjedištu Društva u Bijeljini, u ulici Filipa Višnjića br. 118.

I

Upravni odbor za ovu sjednicu Skupštine utvrđuje sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje radnih tijela;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca u skladu sa članom 438 - 438d Zakona;
4. Razno.

II

POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa napred navedenim dnevnim redom.

U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 11.01.2019. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine), a koja lista je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u sjedištu Društva u ul. Filipa Višnjića 118, 76300 Bijeljina, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina.

Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.

Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno 56.000 običnih akcija koje glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 56.000 glasova.

Kvorum za održavanje Skupštine čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupštini Društva predlaže se da donese odluku o svim predloženim tačkama dnevnog reda. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se prostom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

III

U skladu sa članom 438b stav 1) Zakona navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.

 Otkupilac:
Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Herreng. 18-20, 8010 Graz, Austrija
 Visina naknade:
405,38 KM za jednu običnu (redovnu) akciju.

IV

Razlog sazivanja vanredne sjednice skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na Otkupioca.

V

U skladu sa članom 272 i članom 438b stav 4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu je:

a) prijedlog odluke o prenosu akcija,
b) godišnji finansijski izvještaji, izvještaji o poslovanju i izvještaji nezavisnog revizora za tri prethodne poslovne godine,
c) pisani izvještaj otkupioca iz člana 438b stava 2. Zakona i
d) revizorski izvještaj o primjerenosti naknade.

Materijali iz dnevnog reda, kao i materijali u skladu sa članom 438b Zakona o privrednim društvima, dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 8:00-16:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke berze": www. blberza.com.

Upravni odbor

 

 
Prečice: BROS