Vodovod a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod a.d. Banja Luka

"VODOVOD" a.d. BANJA LUKA
Dana, 25.04.2019.god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl.glasnik RS", br. 75/04 i 78/11) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva-prečišćeni tekst, Nadzorni odbor "Vodovoda" a.d. Banja Luka, na svojoj 24. redovnoj sjednici, održanoj dana 25.04.2019. godine

SAZIVA

19. godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, 27.05.2019. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" Banja Luka (Upravna zgrada) u Ul. 22. aprila br. 2 u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:


Dnevni red

1. Imenovanje radnih tijela:
• komisije za glasanje,
• zapisničara,
• dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. vanredne Skupštine akcionara, održane dana 30.11.2018. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2018. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike Društva za 2019.godinu;
10. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2019. godinu i razmatranje i donošenje Programa investicija za 2019.godinu;
11. Donošenje Odluke o razrješenju jednog člana Odbora za reviziju Društva, na lični zahtjev;
12. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju Društva;


U slučaju da se 19. godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 05.06.2019. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 19. godišnju sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 17.05.2019. godine.

Uvid u materijal za skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovoda" a.d. u Ul. 22. aprila br. 2 Banja Luka, u kancelariji br.18.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBOR
Vinka Vučenović, dipl.ekonomista,s.r.

 

 
Prečice: VDBL