Veterinarska stanica a.d. Ugljevik saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Veterinarska stanica a.d. Ugljevik

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.127/08,58/09, 100/11 i 67/13) i člana 83. Statuta AD "Veterinarska stanica" Ugljevik, Upravni odbor društva, na sjednici održanoj 06.08.2019. godine, donio je odluku kojom objavljuje


POZIV
ZA ODRŽAVANJE XVIII REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VETERINARSKA STANICA" UGLJEVIK


Pozivamo sve članove Skupštine Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Ugljevik da prisustvuju XVIII redovnoj sjednici Skupštine društva, koja će se održati dana 26.09.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama AD "Veterinarska stanica" Ugljevik, Modran bb.

Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI  RED

1. Izbor radnih tijela:
a) komisije za glasanje i
b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja „Veterinarska stanica" a.d. Ugljevik za 2018.godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izvještaja za 2018. godinu,
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2018. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2018. godinu,
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu.
Ukoliko se Skupština ne održi u zakazano vrijeme iz bilo kog razloga, ponovljena Skupština će se održati 27.09.2019. godine, u isto vrijeme i na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale ili njihovo preuzimanje, može se izvršiti u sjedištu preduzeća, Ugljevik, Modran bb svakim radnim danom u vremenu od 7 do 14 časova, a informacije na tel:055/776-237.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 16.09.2019. godine.


Predsjednik Upravnog odbora

Dragan Jelušić

 
Prečice: VSUG