KP Gradska čistoća a.d. Gradiška saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Gradska čistoća a.d. Gradiška

KOMUNALNO PREDUZEĆE
„GRADSKA ČISTOĆA" a.d.
GRADIŠKA
Broj: 02-796-6/19
Datum: 17.06.2019. godine

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 58. Statuta Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor na III sjednici održanoj dana 17.06.2019. godine donio je

ODLUKU
o sazivanju dvadesete redovne sjednice Skupštine akcionara
Komunalnog preduzeća „GRADSKA ČISTOĆA" a.d. Gradiška

I

Dvadeseta redovna sjednica Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća", a.d., Gradiška, saziva se za dan 16.09.2019. godine sa početkom u 09,00 časova, u poslovnim prostorijama Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća", a.d., Gradiška, koje se nalaze u Gradišci u Ulici Bistrička 1.

II

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Dvadeseta redovna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 23.09.2019. godine sa početkom u 09,00 časova.

III

Sazivanje Dvadesete redovne sjednice Skupštine akcionara objavit će se najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja.
Javni poziv za Dvadesetu redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavit će se u dnevnom listu „EURO BLIC", te internet stranici banjalučke berze.

IV

Za Dvadesetu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća", a.d., Gradiška predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
- Predsjednika Skupštine akcionara,
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika
- Komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XIX vanredne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog poslovanja KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška za 2018. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti za 2018. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška.
7. Razmtranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu.

V

Pravo učešća i pravo glasa na Dvadesetoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS na dan 06.09.2019. godine.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na dvadesetoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.

VI

Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u prijedlog svih odluka i akata čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u poslovnim prostorijama KP „Gradska čistoća",a.d., Gradiška, Ulica Bistrička broj 1. svakim radnim danom od 09.00-12.00 časova.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj tabli Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća"a.d. Gradiška.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Igor Marčeta s.r.

 

 
Prečice: GCGR