JP Komus a.d. Nevesinje saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JP "KOMUS" AD NEVESINJE
Broj: NO-160-2/19
Datum: 22.8.2019. godine

Na osnovu člana 22. stav 1. i člana 25. stav 1. Prečišćeni tekst Statuta JP "Komus" a.d. Nevesinje Nadzorni odbor na sjednici održanoj 22.8.2019. godine donosi odluku i

SAZIVA

Godišnju sjednicu Skupštine akcionara JP "Komus" a.d. Nevesinje, koja će biti održana u petak, 27.9.2019. godine, sa početkom u 11 u prostorijama SO Nevesinje u ul. Cara Dušana 44, 88280 Nevesinje.
Za sjednicu predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu nadzornog odbora.
4. Razmatranje i prihvatanje revizorskog izvještaja za 2018. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2018. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu.
7. Usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za 2019-2020. godinu.
8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2018. godini.
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu.
10. Tekuća pitanja.

U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica biće održana u petak, 4.10.2019. godine sa početkom u 11, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 12 do 14 u službi za opšte i pravne poslove preduzeća.
Lista akcionara koji imaju pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara utvrđuje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan
17.9.2019. godine.
Pozivaju se predstavnici: opštine Nevesinje, Fonda za restituciju, Penzionog rezervnog fonda Republike Srpske i ostali akcionari da lično ili putem opunomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u preduzeću.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Maja Buha

 
Prečice: KOMN