Metal a.d. Gradiška saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
"METAL", a.d. GRADIŠKA

Na osnovu člana 42. stav 1. tačka 3. Statuta "Metal", a.d. Gradiška i odluke donesene 27.8.2019. g., Upravni odbor

SAZIVA
DRUGU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Druga vanredna Skupština akcionara "Metal" a.d. Gradiška će se održati u petak, 13.9.2019. g., u sjedištu društva u Gradišci, Ul. Dositejeva broj 7, sa početkom u 11 časova.
U slučaju da se skupština ne održi u naznačeno vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena skupština se saziva za isti dan, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, sa početkom u 12 časova.
Za Skupštinu akcionara je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje radnih tijela skupštine:
1.1. Komisije za glasanje,
1.2. Zapisničara,
1.3. Dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Donošenje odluke o pokriću akumuliranog gubitka na teret osnovnog kapitala,
5. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva u redovnom postupku radi pokrića gubitka,
6. Donošenje odluke o drugoj emisiji redovnih akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta,
7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta,
8. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionari ostvaruju na osnovu liste akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, sa stanjem na dan 3.9.2019. g. (deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine).
Akcionari mogu učestvovati u radu skupštine lično ili zastupani po punomoćnicima, a mogu glasati i pisanim putem.
Punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u društvu i obavezno sadržavati slijedeće: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresu stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Prijedlog dnevnog reda, prijedlozi odluka i prijedlog prečišćenog teksta Statuta, objavljeni su na internet stranici društva, na www.metal-gradiska.com i na internet stranici Banjalučke berze a.d. Banjaluka.
Pisani materijal vezano za dnevni red može se dobiti u sjedištu društva, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.
Informacije se mogu dobiti putem telefona broj: 051/813-128.

 

Upravni odbor

 
Prečice: METL