Krajina osiguranje a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJALUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te čl. 22. i 38. Statuta "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka (broj 02-1096/17; broj 02-02-2806/17 i broj 02-2210-21/18), Upravni odbor na 37. sjednici održanoj dana 13. avgusta 2019. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

I

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za dan petak, 27. septembra 2019. godine, sa početkom u 14.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantića br. 2, kancelarija br. 17.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 28. avgusta 2019. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, kao i na internet stranici Društva i to od 28. avgusta 2019. godine, pa do dana njenog održavanja. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".

III

Za sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka, održane dana 28.09.2018. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji nekonsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Mišljenja aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju društva "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2018. godinu; Mišljenja aktuara na izvještaj o ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2018. godine i Mišljenja aktuara na izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja društva za osiguranje "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka u 2018. godini,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2018. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2018. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2018. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog godišnjeg izvještaja "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka za 2018. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja "Krajina-Kros" d.o.o. Banjaluka za 2018. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju "Krajina-Kros" za 2018. go-
dinu;
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva;
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanje internog revizora;
17. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanje ovlašćenog aktuara za 2019. godinu;
18. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
19. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
20. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka;
21. Tekuća pitanja.

NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 17. septembra 2019. godine. Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 30. septembra 2019. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara biće objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama "Krajina osiguranje" a.d. Banjaluka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banjaluci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjednice, u vremenu od 8 do 15 časova.

Broj: 02-2103/19
Datum: 26. avgust 2019. godine


PREDSJEDAVAJUĆI
UPRAVNOG ODBORA
Aleksandar Ljuboja

 
Prečice: KROS