Vodovod a.d. Nevesinje saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod a.d. Nevesinje

JP „VODOVOD" AD NEVESINJE
Nadzorni odbor
Broj: NO-22-8/19
Datum: 23.08.2019. godine

Na osnovu člana 53. Statuta JP „Vodovod" a.d. Nevesinje (prečišćeni tekst), Nadzorni odbor

SAZIVA

godišnju sjednicu Skupštine akcionara JP „Vodovod" a.d. Nevesinje koja će se održati u petak 27.09.2019. godine u 11 časova u prostorijama SO Nevesinje, u Ulici Cara Dušana broj 44.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2018. godine,
8. Donošenje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati dana 30.09.2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Društvo obezbjeđuje kopiju svih materijala za sjednicu Skupštine akcionara svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u Ulici Cara Dušana broj 51 u Nevesinju u redovno radno vrijeme.
Lista akcionara koji imaju pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara utvrđuje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 17.09.2019. godine.
Pozivaju se predstavnici opštine Nevesinje, Fonda za restituciju RS, PREF RS i ostali akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.

 

NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK
Mandić Aleksa, dipl. pravnik

 
Prečice: VDVN