Veterinarska stanica a.d. Šamac saziva 11. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD VETERINARSKA STANICA,
NJEGOŠEVA BB, ŠAMAC
IIB:4400484720005
PDV: 400484720005
Broj: 401 /19
Datum, 10 .09.2019. godine

Upravni odbor AD Veterinarska stanica Šamac na svojoj VIII sjednici održanoj dana 23.8.2018. godine donosi odluku broj 379/19 o sazivanju Skupštine društva te stoga isti upućuje

POZIV
za XI redovnu sjednicu Skupštine AD Veterinarske stanice Šamac

Skupština će se održati 08.10.2019. godine sa početkom u 13 časova u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Šamac, Njegoševa bb.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1) Izbor radnih tijela Skupštine (odbor za glasanje, predsjedavajućeg, zapisničara),
2) Usvajanje zapisnika sa 10. prethodne Skupštine
3) Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2018. godine
4) Razmatranje revizorskog izvještaja
5) Tekuća pitanja

Materijal za sve tačke dnevnog reda nalazi se u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Šamac Njegoševa bb i može se preuzeti svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Pravo učešća na skupštini imaju svi akcionari koje pozivamo da učestvuju u radu Skupštine.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: VSSM