Javni konkurs za izbor člana Upravnog odbora Banjalučke Berze

Na osnovu člana 22. tačka d. i člana 32. Statuta Banjalučke berze a.d. Banja Luka („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 20/02, 7/04, 84/06, 41/07, 109/11 i 65/19), i člana 1. i 7. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor člana Upravnog odbora -Banjalučke Berze a.d. Banja Luka broj 02-UO-199/20 od 29.05.2020 godine, Skupština akcionara Banjalučke berze na 43. sjednici održanoj dana 30.06.2020. godine raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor člana Upravnog odbora
Banjalučke Berze a.d. Banja Luka

I U Upravni odbor Banjalučke berze bira se jedan član na period do isteka mandata postojećeg Upravnog odbora.

II Osnov i postupak
U skladu sa članom 157. stav 4. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17), izbor člana Upravnog odbora Berze vrši se na osnovu prethodno provedenog javnog konkursa.
U skladu sa članom 29. Statuta Banjalučke berze a.d. Banja Luka („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 20/02, 7/04, 84/06, 41/07, 109/11 i 65/19), članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština akcionara.
U skladu sa članom 157. stav 6. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 92/06, 34/09 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske daje saglasnost na imenovanje članova Upravnog odbora Berze.

III Poslovi
Nadležnosti Upravnog odbora utvrđene su članovima 30., 30a. i 31. Statuta Banjalučke berze.

IV Status
Član Upravnog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad prema odluci Skupštine akcionara.

V Uslovi
Za člana Upravnog odbora mogu biti izabrano lice koja ispunjavaju sljedeće uslove:
a) visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke i
b) najmanje pet (5) godina radnog staža u struci.

Članovi Upravnog odbora i direktor Berze ne mogu:
a) biti u međusobnom srodstvu ili braku,
b) biti lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i za krivično djelo propisano Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ili im je izrečena ili traje mjera mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,
v) posjedovati direktno ili indirektno više od 5% udjela u osnovnom kapitalu pravnih lica kojima Komisija za hartije od vrijednosti daje dozvolu za obavljanje poslova,
g) obavlja djelatnosti ili sprovodi aktivnosti koje su u suprotnosti sa načelima zaštite investitora, samostalnosti i nepristrasnosti rada Berze.

VI Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:
- biografija sa podacima o dosadašnjem radu i kretanju u službi,
- ovjerena kopija diplome - dokaz za uslov iz tačke V pod 1.a),
- uvjerenje o radnom stažu - dokaz za uslov iz tačke V pod 1.b),
- izjava da ne postoje smetnje iz tačke V pod 2.a), v) i g).
Dokaz da ne postoje smetnje iz tačke V pod 2.b) pribavlja Berza po službenoj dužnosti.

VII Konkursna komisija će sačiniti listu kandidata koji budu ispunjavali uslove konkursa i čija prijava bude uredna i blagovremena. Listu će dostaviti Skupštini Berze koja će imenovati člana Upravnog odbora

VIII Objavljivanje konkursa
Ovaj konkurs se objavljuje na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa na internet stranici Banjalučke berze.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se dostavljaju direktno na protokol Berze ili poštom na adresu: Banjalučka berza a.d. Balja Luka, Petra Kočića bb, 78 000 Banja Luka, sa naznakom:
„Konkurs za izbor člana UO - za Konkursnu komisiju".


PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Broj: 02-S-254/20
Datum: 30.06.2020. godine