Vodovod a.d. Kozarska Dubica saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod a.d. Kozarska Dubica

Broj : 172/NO-34/20
Datum : 02.07.2020. godina

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19], člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" br:75/04 i 78/11), te člana 35. Statuta preduzeca Vodovod a.d. Kozarska Dubica , Nadzorni odbor

SAZIVA
godišnju Skupštinu akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica

Sedamnaesta godišnja Skupština akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica će se održati dana 10.08.2020. godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama preduzeća "Vodovod" AD Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb u Kozarskoj Dubici.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red:

I. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
- Zapisničar,
- Dva ovjerivača zapisnika,
- Komisija za glasanje
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa šesnaeste godišnje sjednice Skupštine akcionara "Vodovod" AD Kozarska Dubica, održane dana 23.07.2019. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2019. godinu,
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti "Vodovod" AD Kozarska Dubica ostvarene u 2019. godini,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskog poslovanja " Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2019. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Preduzeća "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica za 2019. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje proizvodno - finansijskog plana "Vodovod" AD Kozarska Dubica za 2020. godinu,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na upis založnog prava (hipoteke) na pokretnoj i nepokretnoj imovini,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o prvoj emisiji obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta.

U slučaju da se godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 17.08.2020. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za sedamnaestu godišnju Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području teritorije Republike Srpske i to: Glas Srpske I Euroblic RS.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju I nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 31.07.2020. godine. Uvid u material za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 07-15 časova u Up-ravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Kozarska Dubica, ulica Kralja Petra I Oslobodioca bb, Kozarska Dubica.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Tankosić Marko, dipl. informatičar

 
Prečice: VDKZ