JP Vodovod a.d. Gacko saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Nadzorni odbor
Broj: NO - 297-1/20
Datum: 20.07.2020. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik R.S.,broj 75/04,78/11), Nadzorni odbor JP „Vodovod" AD Gacko,

SAZIVA
16.(šesnaestu) redovnu sjednicu
Skupštine akcionara JP "VODOVOD" AD Gacko

Šesnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara , održaće se dana 07.09.2020. godine u 11 časova (ponedeljak), u Upravi preduzeća, Ul. Solunskih dobrovoljaca br.1. Gacko.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 15. (petnaeste) sjednice Skupštine akcionara JP Vodovod'' a.d. Gacko
2. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2020. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja društva za 2019. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja društva za 2019. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od od 01.01. 2019. godine do 31.12. 2019. godine

U slučaju da redovna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 14.09.2020 godine u 11 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14 časova u Pravnoj službi - uprava preduzeća u Ul. Solunskih dobrovoljaca br 1, u Gacku.
Pozivaju se predstavnici: OPŠTINE GACKO, FONDA ZA RESTITUCIJU PENZIONOG REZERVNOG FONDA RS I AKCIONARI da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.
Ovo pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštini akcionara ste ostvarili na osnovu izvještaja Centralnog registra na dan 28.08.2020. godine, a u skladu sa članom 26. Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik R.S. 100/11).


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Aćimović Luka dipl. ekonomista

 
Prečice: VDVG