Farma koka nosilja a.d. Milići saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Farma koka nosilja a.d. Milići

Na osnovu člana 35 tačka 9. Statuta Akcionarskog društva "Farma koka nosilja" - prečišćeni tekst, Upravni odbor AD "Farma koka nosilja" Milići, je na sjednici održanoj dana 27.07.2020. godine, donio:

ODLUKU

I

o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 2020.godinu AD "Farma koka nosilja" Milići.
Skupština akcionara će se održati dana 31.08.2020. godine (ponedeljak) u prostorijama AD"Farma koka nosilja" u Vukšić Polju sa početkom u 12,00 časova.
Za redovnu (godišnju) Skupštinu akcionara se predlaže sledeći

Dnevni red

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma,
3. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda,
5. Razmatranje i donošenje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD "Farma koka nosilja" za 2019. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja (Završnog računa) za 2019. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskim izvještajima za 2019. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti/ pokriću gubitaka po Završnom računu za 2019. godinu,
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2020. godinu i određivanju naknade nezavisnom Revizoru,
12. Tekuća pitanja.

II

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan 21.08.2020. godine lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

III

Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu pogledati svakim radnim danom u prostorijama Društva u Vukšić Polju.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara će biti održana narednog dana, odnosno 01.09.2020. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnim listovima „Nezavisne novine" i „Glas Srpske" i na internet stranici Banjalučke berze.


Broj: UO-I-8/20
Datum: 27.07.2020.godine,


Predsjednik
Upravnog odbora
Miladin Vasiljević

 


Prilog:


odluka.pdf   1,1 MB - Latinica

Prečice: FKNO