Komunalac a.d. Derventa saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Derventa

"Komunalac" a.d. Derventa
NADZORNI ODBOR
Broj: 744/20
Datum: 14.09.2020. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS" br.75/04 i 78/11), te člana 268. Zakona privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), kao i člana 29. i 55. Statuta "Komunalac" a.d. Derventa Nadzorni odbor, na svojoj 46. sjednici održanoj 14.09.2020.godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju četvrte vanredne sjednice
Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa

Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, koja će se održati u prostorijama Centra za kulturu u Derventi, ul. Trg oslobođenja bb, dana 06.10.2020. godine, sa početkom u 11.00 časova.
Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa saziva se iz razloga razrješenja Odbora za reviziju i imenovanja novog Odbora za reviziju, a po ranije provedenom Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor tri člana komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19. godišnje sjednice Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, održane dana 10.06.2020.godine,
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju „Komunalac" a.d. Derventa,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju „Komunalac" a.d. Derventa,


Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine akcionara zakazuje se za 07.10.2020. godine u 11.00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 26.09.2020.godine.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana od 10-14 časova, u Upravnoj zgradi "Komunalac" a.d. Derventa, ulica Njegoševa 1.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Kuzmanović Siniša

 

 
Prečice: KMND