Naša Banka a.d. Bijeljina saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

NAŠA BANKA AD BIJELJINA
NADZORNI ODBOR
Broj: 01-2-17908/20
Dana, 30.12.2020.

Na osnovu člana 54. stav (1) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 4/2017, 19/18, 54/19) i člana 33. i člana 58. stav 1) NAŠE BANKE AD BIJELJINA broj: (01-1-15413/19 od 29.10.2019. god.) i Odluke Nadzornog odbora broj 01-2-17907/20 od 30.12.2020. god.

SAZIVAM
I VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE
NAŠE BANKE AD BIJELJINA U 2021. GODINI

Dana 15.01.2021. godine u 11,00 časova u zgradi Banke u Bijeljini, ul. Karađorđeva 1.
Za I (prvu) vanrednu sjednicu Skupštine u 2021. godini predlažem sledeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Komisije za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa I redovne sjednice Skupštine u 2020. godini,
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o promjeni sjedišta / adrese Banke,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prvih izmjena i dopuna Statuta Banke,
6. Razno.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka 10 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Karađorđeva 1, Bijeljina od 8 do 15 časova.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Radoljub Golubović s.r.

 
Prečice: PIBB