Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor saziva 35. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor

PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR
Broj: PUO 21/R/21
Dana: 18.01.2021.godine

Na osnovu člana 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/2017 i 82/19), te člana 34. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, Privremeni Upravni odbor Društva je na svojoj 21. (dvadesetiprvoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 18.01.2021. godine, donio

ODLUKU
o sazivanju 35. (tridesetipete) redovne sjednice Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se 35. (tridesetipeta) redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja će se održati dana, 25.02.2021. godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10 časova.

II

Za 35. (tridesetipetu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Privremeni Upravni odbor je utvrdio sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje ;
1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. a) Informacija sa 34. (tridesetičetvrte) neodržane redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor ;
b) Informacija sa 33. (tridesetitreće) neodržane redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor ;
v) razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 32. (tridesetidruge) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor ;
4. Donošenje Odluke o:
a) prestanku dužnosti Predsjednika Skupštine Društva, zbog isteka mandata ;
b) imenovanju Predsjednika Skupštine Društva ;
5. Donošenje Odluke o:
a) prestanku dužnosti Potpredsjednika Skupštine Društva, zbog isteka mandata ;
b) imenovanju Potpredsjednika Skupštine Društva ;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Privremenog Upravnog odbora za 2018. godinu, Društva ;
7.Donošenje Odluke o razrješenju Privremenog Upravnog odbora ;
8.Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog odbora ;
9.Informacija o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa 4. Ugovora o osnivanju „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor ;
10.Donošenje Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor,ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor ;
11.Donošenje Odluke o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor,ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor, zbog isteka mandata ;
12.Donošenje Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Upravnog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor,ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor ;
13. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2018. godinu, Društva ;
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu, Društva ;
15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu, Društva;
16. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu, Društva ;
17. Informacije o rezultatima poslovanja za 2018. godinu, povezanih pravnih lica ;
a) "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor ;
b) „Rudarski institut" d.o.o. Prijedor 
v) d.o.o. „Tvek-Ljubija" Prijedor ;
18.Donošenje Odluke o osnivanju poslovne jedinice Društva ;
19. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu, Društva. 

III

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati dana, 04.03.2021. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 15.02.2021. godine.


V

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 09 - 14 časova, počev od dana, 15.02. 2021. godine.


VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi (dva dnevna lista koja se distribuišu na teritoriji Republike Srpske), te na oglasnoj ploči Društva i veb stranici Banjalučke berze. 

 

Napomena:

Imajući u vidu da 33. i 34. redovne sjednice Skupštine Društva nisu održane, ovom objavom poziva, obaviještavamo akcionare da se zbog ekonomičnosti radni materijali za 35. redovnu sjednicu neće dostavljati, iz razloga što je dnevni red identitičan sa dnevnim redom prethodne dve neodržane sjednice, odnosno za 33. i 34. redovnu sjednicu Skupštine, a za koje su radni materijali bili uredno i blagovremeno dostavljeni.


Predsjednik Privremenog Upravnog odbora:
Draško Ljubičić, dipl.inž.el.

 
Prečice: LJUB