UniCredit Bank a.d. Banja Luka saziva 30. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 31. stav 31.1. tačka 31.1.1. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj S-9/17 od 13.10.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju godišnje XXX Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-26/21 od 26.02.2021. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju godišnje XXX Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će se godišnja XXX Skupština UniCredit Bank a.d. Banja Luka održati 08.04.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 11 sati, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.
Za godišnju XXX Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne XXIX Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 16.10.2020. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2020. godinu sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa navedenim finansijskim izvještajima
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvarene u 2020. godini
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana UniCredit Bank a.d. Banja Luka za period 2021-2023. godine izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2021. godinu izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2021. godinu
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o provedenoj reviziji informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2020. godinu od strane nezavisnog vanjskog revizora „Deloitte" d.o.o. Banja Luka
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog istema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2021. godinu
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju g. Vedrana Stanetića za nezavisnog člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju teksta ugovora o pravima i obavezama člana Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada koje će Banka isplatiti svim zaposlenima za 2020. godinu
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada članovima Uprave Banke za 2020. godinu
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka
17. Razmatranje Informacije Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija UniCredit Bank a.d. Banja Luka
18. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište UniCredit Bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 29.03.2021. godine.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prijedlog odluke i materijal o kojem će se odlučivati na Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka biće dostupan svim akcionarima u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, u kancelariji Uprave Banke, na adresi Marije Bursać 7, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 časova.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci pola sata prije termina određenog za početak Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.


UniCredit Bank a.d. Banja Luka

 
Prečice: NBLB