JKP Komvod a.d. Brod saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 02-2857/21
Datum: 14.06.2021. godine

Na osnovu člana 15. Statuta JKP „Komvod" a.d. Brod, broj: 01-218/19 od 22.05.2019. godine, Privremeni nadzorni odbor JKP „Komvod" a.d. Brod, na svojoj 3. (trećoj) redovnoj sjednici, održanoj dana 14.06.2021. godine, d o n o s i:

O D L U K U
o sazivanju Godišnje skupštine akcionara JKP „Komvod" a.d. Brod

1. Ovom Odlukom Privremeni nadzorni odbor JKP „Komvod" a.d. Brod saziva Godišnju skupštinu akcionara JKP „Komvod" a.d. Brod za dan 05.08.2021. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama sjedišta JKP „Komvod" a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle br. 22, Brod.
2. Ukoliko skupština ne bude održana u trminu iz tačke 1., zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati dana 05.08.2021. godine sa početkom u 12 časova.

3. Predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar i ovjerivači zapisnika);
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sjednice Skupštine akcionara JKP „Komvod" a.d. Brod, broj: 03/1-1523/21 od 17.03.2021. godine;
4. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Komvod" a.d. Brod za 2020. godinu;
5. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskog izvještaja JKP „Komvod" a.d. Brod za 2020. godinu;
6. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2020. godinu;
7. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora JKP „Komvod" a.d. Brod za 2020. Godinu;
8. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između JKP „Komvod" a.d. Brod i povezanih lica u 2020. godini u smislu Zakona o javnim preduzećima;
9. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o javnim nabavkama JKP „Komvod" a.d. Brod za 2020. Godinu;
10. Prijedlog Plana poslovanja JKP „Komvod" a.d. Brod za 2021. godinu;
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora JKP „Komvod" a.d. Brod;
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora JKP „Komvod" a.d. Brod;
13. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora JKP „Komvod" a.d. Brod;
14. Tekuća pitanja;

Zadužuje se Uprava preduzeća da preduzme sve aktivnosti na pripremi i održavanju sjednice Skupštine akcionara JKP „Komvod" a.d. Brod.


Privremeni nadzorni odbor


predsjednik, Neven Nenadić, dipl. ek.Prečice: KPKV