Vodovod a.d. Trebinje saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 1269/21
Datum: 05.07.2021. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj: 75/04 i 78/11), člana 55. stav 1. tačka 4. Statuta J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje (broj: 1474/11 od 29.12.2011.god.) i Odluke o sazivanju 21. redovne sjednice Skupštine akcionara, broj: 1268/21 od 05.07.2021. godine, na 36. redovnoj sjednici održanoj dana 05.07.2021. godine, privremeni Nadzorni odbor

S A Z I V A
21. redovnu sjednicu Skupštine akcionara J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje, koja će biti održana u petak,
06.08.2021. godine u 12:00 časova u kancelariji br. 21 Upravne zgrade Preduzeća u Trebinju, ul. Luke Ćelovića-Trebinjca 2.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika sa 12. vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 28.12.2020. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje za 2020. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju
J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje za 2020. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2020. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje od 01.01.do 31.12.2020. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju i godišnjem obračunu J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje za 2020. godinu.
8. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje za 2020. godinu.
9. Donošenje Odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Odbora za reviziju J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje.
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju na osnovu provedenog Javnog konkursa.
11. Donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjih članova privremenog Nadzornog odbora J.P. „Vodovod"
a.d. Trebinje.
12. Donošenje Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora J.P. „Vodovod" a.d. Trebinje, do okončanja postupka javne konkurencije.

U slučaju da 21. redovna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana u ponedjeljak, 09.08.2021. godine u 12:00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u kancelariji br.7 Upravne zgrade J.P. "Vodovod" a.d. Trebinje, u ulici Luke Ćelovića - Trebinjca br. 2.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u Preduzeću.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju svi akcionari Preduzeća upisani u Knjigu akcionara Preduzeća, koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, izdata sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, to jest sa stanjem na dan 27.07.2021. godine.


Predsjednik

Nedjeljko Bokić, dipl. maš.inž.Prečice: VDTR