KP Gradska čistoća a.d. Gradiška saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Gradska čistoća a.d. Gradiška

KOMUNALNO PREDUZEĆE
„GRADSKA ČISTOĆA"a.d.
GRADIŠKA

Broj: 02-1254-8/21
Datum: 05.07.2021. godine

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 58. Statuta Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor na XIII sjednici održanoj dana 05.07.2021. godine donio je

O D L U K U
o sazivanju 22. redovne sjednice Skupštine akcionara
Komunalnog preduzeća „GRADSKA ČISTOĆA"a.d. Gradiška

I
Saziva se 22. redovna sjednica Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća", a.d., Gradiška, na dan 06.08.2021. godine (petak), sa početkom u 09,00 časova, u poslovnim prostorijama Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća", a.d. Gradiška, koje se nalaze u Gradišci u Ulici Bistrička broj 1.

II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma 22. redovna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 16.08.2021. godine sa početkom u 09,00 časova.
III
Sazivanje 22. redovne sjednice Skupštine akcionara objavit će se najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja.
Javni poziv za 22. redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavit će se u dnevnom listu „Euro Blic" i internet stranici Banjalučke berze.

IV
Za 22. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća", a.d. Gradiška predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
- Predsjednika Skupštine akcionara,
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika
- Komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. redovne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog poslovanja KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška za 2020. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2020. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti za 2020. godinu.
6. Razmtranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2021. godinu KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju i upisu založnog prava, zaključenjem posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti.

V
Pod tačkom 9. predloženog dnevnog reda, predviđeno je usvajanje Odluke o kreditnom zaduženju i upisu založnog prava, zaključenjem posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, kojom odlukom bi se odobrilo kreditno zaduženje KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška u iznosu od 1.900.000,00 KM, kod „Intesa SanPaolo banka" d.d. Bosna i Hercegovina, za refinansiranje postojećeg kreditnog zaduženja u iznosu od 876.061,26 KM, za izmirenje obaveza prema dobavljačima u iznosu od 646.831,47 KM, za nabavku opreme u iznosu od 219.831,85 KM i za izmirenje obaveza za doprinose u iznosu od 157.275,42 KM.
Kreditno zaduženje bi se izvršilo po Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-686-3/21 od 23.06.2021. godine, kod „Intesa SanPaolo Banka" d.d. Bosna i Hercegovina, pod uslovima koji su prihvaćeni nakon provedenog postupka javne nabavke, zaključenjem Ugovora o dugoročnom kreditu u iznosu od 1.900.000,00 KM, na rok otplate 120 mjeseci (10 godina), sa kamatnom stopom na godišnjem nivou koja iznosi 3,50 % godišnje, tako da ukupan iznos za za otplatu (glavnica+kamate) iznosi 2.257.040,10 KM, a što u trenutku donošenja ove odluke predstavlja više od 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu.
Način obezbjeđenja kredita su bjanko potpisane i ovjerene mjenice sa mjeničnim izjavama, hipoteka i zalog opreme, garancija grada Gradiška kao kolateral te se drugi način obezbjeđenja ne može zahtjevati.
Obavještavaju se akcionari, koji ne prihvataju predloženu Odluku o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti, iz tačke 9. prijedloga dnevnog reda, na način da glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja, da ako žele da koriste svoja prava nesaglasnih akcionara na traženje otkupa svojih akcija po tržišnoj vrijednosti, u smislu člana 435. Zakona o privrednim društvima, mogu ostvariti ta prava, pod uslovom da prije odlučivanja na sjednici skupštine akcionara upute društvu pismeno obavještenje o namjeri da koriste svoje pravo, ako se na skupštini donese predmetna odluka.

VI
Pravo učešća i pravo glasa na 22. redovnoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS na dan 27.07.2021. godine.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na 22. redovnoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.


VII
Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u prijedlog svih odluka i akata čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u poslovnim prostorijama KP „Gradska čistoća"a.d. Gradiška, Ulica Bistrička broj 1. svakim radnim danom od 09.00-12.00 časova.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ostoja Travar s.r.

 

 Prečice: GCGR