Banjalučka pivara a.d. Banja Luka saziva specijalnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Banjalučka pivara a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 30. i 41 Statuta AD „Banjalučka pivara" Banja Luka i Odluke Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara" Banja Luka broj: 02-145/21 od 11.08.2021. godine, Upravni odbor AD objavljuje

POZIV
ZA SPECIJALNU SKUPŠTINU PRIORITETNIH AKCIONARA AD „BANJALUČKA PIVARA" BANJA LUKA

SPECIJALNA SKUPŠTINA PRIORITETNIH AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI DANA 15.09.2021. GODINE (SRIJEDA) SA POČETKOM U 10:40 ČASOVA, U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA BANJALUČKE PIVARE

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika specijalne Skupštine prioritetnih akcionara AD „Banjalučka pivara" Banja Luka
2. Donošenje odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
3. Donošenje odluke o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću „Banjalučka pivara" Banja Luka;
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta Banjalučka pivara a.d.


U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionarima putem pošte i e-maila dostavljamo:
a) prijedlog Odluke o promjeni pravne forme i Izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 2. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku.
Na osnovu člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa njihovih akcija od Društva.
Razlog sazivanja vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za", „Protiv" prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.
Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD „Banjalučka pivara" ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija, za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Registracija akcionara od strane Komisije za glasanje vršiće se u periodu od 10:30 do 10:40 časova. Svi akcionari, koji dođu nakon predviđenog termina, nemaju pravo aktivnog učestvovanja na Skupštini.
Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština „Banjalučke pivare" AD Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Slatinska 8, ili direktno na protokol (upravna zgrada-prizemlje), najkasnije do roka koji je određen za registraciju akcionara.

Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Ul. Slatinska 8 - recepcija upravne zgrade, izvršiti uvid u prijedloge odluka po svakoj tački dnevnog reda a koje se odnose na promjenu pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i promjene oblika organizovanja Društva u vezi sa istim, preporuku Upravnog odbora u vezi sa prijedlogom odluke o promjeni pravne forme, te obavještenje o pravima akcionara da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme i o pravu na traženje procjene i otkupa njihovih akcija od društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i to svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke pivare": http//banjaluckapivara.com i na internet stranici „Banjalučke berze": www.blberza.com.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 05.09.2021. godine.

U slučaju da se specijalna Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica specijalne Skupštine zakazuje se istog dana 15.09.2021. godine sa početkom u 11:10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: 02-145-1/21 PREDSJEDNIK
Dana, 11.08.2021. godine UPRAVNOG ODBORA
Nichoals Penny

 

 Prečice: BLPV