Banjalučka pivara a.d. Banja Luka saziva 34. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Banjalučka pivara a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 30 i 41 Statuta AD „Banjalučka pivara" Banja Luka i Odluke Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara" Banja Luka broj: 02-144/21 od 11.08.2021. godine, Upravni odbor AD objavljuje

POZIV
ZA XXXIV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD „BANJALUČKA PIVARA" BANJA LUKA

XXXIV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 15.09.2021. GODINE (SRIJEDA) SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA, U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA „BANJALUČKE PIVARE".

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara" Banja Luka,
2. Usvajanje zapisnika sa XXXIII redovne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara" Banja Luka,
3. Donošenje odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Donošenje odluke o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću „Banjalučka pivara" Banja Luka;
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta Banjalučka pivara a.d.;
6. Donošenje Odluke o razriješenju članova Upravnog odbora Društva.


U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionarima putem e-maila dostavljamo:
a) prijedlog Odluke o promjeni pravne forme i Izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 3. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku.
Na osnovu člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa njihovih akcija od Društva.
Razlog sazivanja vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za", „Protiv" prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.
Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD „Banjalučka pivara" ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija, za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Registracija akcionara od strane Komisije za glasanje vršiće se u periodu od 09:15 do 09:45 časova. Svi akcionari, koji dođu nakon predviđenog termina, nemaju pravo aktivnog učestvovanja na Skupštini.
Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština „Banjalučke pivare" AD Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Slatinska 8, ili direktno na protokol (upravna zgrada-prizemlje), najkasnije do roka koji je određen za registraciju akcionara.

Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Ul. Slatinska 8 - recepcija upravne zgrade, izvršiti uvid u prijedloge odluka po svakoj tački dnevnog reda, uključujući i prijedlog odluke opromjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i promjene oblika organizovanja Društva u vezi sa istim, preporuku Upravnog odbora u vezi sa prijedlogom odluke o promjeni pravne forme, te obavještenje o pravima akcionara da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme i o pravu na traženje procjene i otkupa njihovih akcija od društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i to svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke pivare": http//banjaluckapivara.com i na internet stranici „Banjalučke berze": www.blberza.com.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 05.09.2021. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 15.09.2021. godine sa početkom u 10:20 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Broj: 02-144-1/2021 PREDSJEDNIK
Dana: 11.08.2021. godine UPRAVNOG ODBORA
Nicholas Penny

 

 Prečice: BLPV