Semberija transport a.d. Bijeljina saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Semberija transport a.d. Bijeljina

„SEMBERIJA-TRANSPORT" AD Bijeljina
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke o sazivanju XXI godišnje Skupštine akcionara "SEMBERIJA-TRANSPORT" AD Bijeljina, Upravni odbor "SEMBERIJA-TRANSPORT" AD Bijeljina upućuje

POZIV
za XXI godišnju Skupštinu akcionara
„SEMBERIJA-TRANSPORT" AD Bijeljina

Pozivamo Vas da prisustvujete XXI godišnjoj Skupštini akcionara, koja će se održati dana 18.09.2021. godine (subota), u prostorijama Društva, u Ulici Moskovska br. 1, sa početkom u 10:00 časova.

Prijedlog dnevnog reda:

1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2.Izbor radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članova Komisije za glasanje.
3.Usvajanje spiska Komisije za glasanje o verifikaciji broja akcija sa pravom glasa prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika.
4.Usvajanje Zapisnika sa IV vanredne Skupštine akcionara.
5.Usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu.
6.Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu.
7.Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.
8.Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2019. godinu.
9.Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu.
10.Usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu.
11.Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu.
12.Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.
13.Prijedlog Odluke o pokriću gubitaka Društva za 2020. godinu.
14.Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
15.Izbor nezavisnog revizora za reviziju Finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu.
16.Prijedlog Odluke o odobravanju zaključenja posla raspolaganja imovinom velike vrijednost (neophodna kvalifikovana većina).
17.Razno.

Pravo učešća i pravo glasa ostvaruje se na osnovu Izvještaja iz knjige akcionara „Centralnog registra za hartije od vrijednosti" a.d. Banja Luka, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 08.09.2021. godine.

 

Upravni odbor

 

 Prečice: SMBT