Grawe osiguranje a.d. Banja Luka saziva 48. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Grawe osiguranje a.d. Banja Luka

Prema članu 24. Statuta Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje GRAWE, Banja Luka saziva

XLVIII VANREDNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE GRAWE,
BANjA LUKA

Sjednica se održava 15.09.2021. godine u prostorijama Društva u Banja Luci,
I Krajiškog korpusa 39 u 09.00 časova.

Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika XLVII Skupštine od 16.03.2021. godine;
5. Razmatranje i usvajanje odluke o obnavljanju mandata članovima Upravnog odbora Društva.
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2021. godinu;
7. Ostalo.

 

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 05.09.2021. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.

 

Banja Luka, 27.8.2021. godine
Br. U-33/2021

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mikić

 Prečice: GRAW