Drina osiguranje a.d. Milići saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Drina osiguranje a.d. Milići

„DRINA OSIGURANjE" AD MILIĆI
Broj: UO- 78/2021
Dana, 10.09.2021.godine

Na osnovu člana 304., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor „ Drina osiguranje" AD, dana 10.09.2021. godine d o n o s i:

O D L U K U
o sazivanju druge vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva u 2021. godini


Saziva se druga vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići u 2021. godini, koja će se održati dana 28.09.2021. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Ulica 9. Januar boj 4. i utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2021. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog aktuara za 2022.godinu,
7. Tekuća pitanja.

U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 08.10.2021. godine na istom mjestu sa početkom u 11,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 19.09.2021.godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Drina osiguranja" AD Milići, ul. Ulica 9. Januar broj 4., Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.

Predsjednik Upravnog odbora
mr Rajko Dukić s.r.Prečice: DROS